Gỗ Việt số 84 - Tháng 11, năm 2016

30/11/2016 17:50
Gỗ Việt số 84 - Tháng 11, năm 2016

Thưa Quý độc giả!
Văn hóa doanh nghiệp đang trở thành chủ đề chính với cộng đồng doanh nghiệp Việt nam, với sự khuyến khích của thủ tướng nguyễn Xuân Phúc, người vừa mở đầu cho cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt nam với mong muốn tạo ra một quốc gia khởi nghiệp, với sự kết nối, lợi thế thương mại, và bản sắc của kinh tế Việt nam trong quá trình hội nhập. 

 Thưa quý độc giả, hiểu đơn giản, mỗi một doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là một đại sứ của Việt nam với bạn bè quốc tế trong quá trình giao thương, hợp tác. là một đại sứ về kinh tế cũng đồng nghĩa với những trách nhiệm và vinh dự to lớn. 
 Trong quá trình hội nhập quốc tế, một doanh nghiệp có văn hóa không chỉ là hình ảnh của riêng doanh nghiệp mà còn là hình ảnh của quốc gia. những cách ứng xử của một doanh nhân với các đối tác hay cộng sự và nhân viên của mình, cũng là hình ảnh của Việt nam với bạn bè quốc tế và có ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của cả một nền kinh tế. 
 Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là những yêu cầu cơ bản và cấp thiết để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, là một yêu cầu chính đáng. 
 Phát huy tích cực đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh: từng doanh nhân và mỗi doanh nghiệp kiên quyết nói không với hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh gây tổn hại cho xã hội, là sự đòi hỏi lớn của đất nước với mỗi doanh nghiệp
 Làm lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và liêm chính trong kinh doanh, tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh quốc tế, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và lao động sáng tạo, cũng sẽ góp phần đưa doanh nghiệp Việt nam có giá trị hơn trong mắt bạn bè thế giới. Đó chính là những nét chủ đạo của văn hóa doanh nghiệp mà chính phủ đang nỗ lực hướng đến.
 Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt