Tiềm năng của Gỗ Keo Tràm để đột phá nhằm chuyển đổi ngành Gỗ Việt

26/03/2024 12:07

Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu ha diện tích rừng trồng là rừng sản xuất, trong đó diện tích keo tràm (acacia) chiếm khoảng 70-80%. Diện tích rừng trồng trong đó là diện tích keo tràm ngày càng mở rộng và vẫn đang tiếp tục mở rộng với khoảng trên 100.000 ha mỗi năm.

 

Gỗ Việt