Nhập khẩu Gỗ từ Campuchia: Không cần xin giấy phép

11/06/2015 08:29
Nhập khẩu Gỗ từ Campuchia: Không cần xin giấy phép

Thông tư 01/2014/TT-BTC của Bộ Công thương về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia. Theo đó từ ngày 15/01/2014, các thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia làm thủ tục tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành và không phải xin giấy phép của Bộ Công thương.

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BTC của Bộ Công thương về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia. Theo đó từ ngày 15/01/2014, các thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia làm thủ tục tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành và không phải xin giấy phép của Bộ Công thương. Thông tư này bãi bỏ quy định về việc cấp phéo nhập khẩu, tạm nhập tái xuất gỗ nguyên liệu từ Campuchia nêu tại điểm 3, mục IV Thông tư số 04/2006 của Bộ công thương mà theo đó thương nhân có hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng tạm nhập tái xuất gỗ ký với thương nhân Campuchia (được Bộ Thương mại Campuchia cấp giấy phép xuất khẩu gỗ nguyên liệu) phải gửi văn bản và hợp đồng kèm theo về Bộ Thương mại xin giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép tạm nhập tái xuất. Chi tiết Thông tư xem tại: http://www.moit.gov.vn/vn/ pages/VanBanDieuHanh.aspx?TypeVB=1&vID=13977

Gỗ Việt