DOC từ chối bản bình luận của 40 doanh nghiệp tủ bếp, tủ nhà tắm cho nội dụng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm

12/08/2022 07:15
DOC từ chối bản bình luận của 40 doanh nghiệp tủ bếp, tủ nhà tắm cho nội dụng điều tra xem xét phạm vi sản phẩm

Ngày 4/8 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã có thông báo từ chối bản bình luận của 40 doanh nghiệp tủ bếp, tủ nhà tắm cho nội dung điều tra xem xét phạm vi sản phẩm (scope inquiry). 

Nguyên nhân do các doanh nghiệp này nộp bản bình luận muộn hơn thời hạn (deadline). DOC yêu cầu các doanh nghiệp chủ động gỡ bỏ/xóa các tập tài liệu (file) đã nộp trên hệ thống.

Cục Phòng vệ Thương mại cũng khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, tránh bị đưa vào trường hợp không hợp tác theo đánh giá của DOC.

Theo DOC, ngày 29/7/2022 và 3,4/8/2022, DOC xác định một số bản bình luận (bao gồm việc cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc) do các bên liên quan nộp trong vụ việc điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đã được nộp không đúng thời hạn và bị từ chối.

Các quy định của Thương mại, tại 19 CFR 351.302 (d) (ii), với điều kiện là Bộ Thương mại sẽ không xem xét hoặc lưu giữ trên hồ sơ chính thức thông tin thực tế được nộp kịp thời. Do đó, vui lòng xóa và xóa khỏi truy cập các mã vạch tài liệu sau. Chúng tôi đã xác định các nội dung gửi để từ chối với các mã vạch có liên quan và tên "Pertoring To" từ cơ sở dữ liệu ACCESS.

Danh sách 40 doanh nghiệp bị từ chối: SCO - DOC Tu choi.pdf

Gỗ Việt