TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

29/07/2021 12:06
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong  6 tháng đầu năm kim ngạch đạt 8,205 tỷ USD, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021. Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 6 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 1,542 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 6/2021 lập mức kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu trong 1 tháng, đạt 1,558 tỷ USD, tăng 10,2% so với trước đó; và tăng 64,51% so với tháng 6/2020. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 1,234 tỷ USD, tăng 12,9% so với tháng 5/2021; và tăng 60,56% so với cùng kỳ năm ngoái

Như vậy, trong 2 quý đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 8,205 tỷ USD, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 6,383 tỷ USD, tăng 76,4% so với 6 tháng năm 2020; Chiếm 77,79% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tăng so với tỷ trọng này của cùng kỳ năm 2020 đạt 71,67%.

Như vậy, mặt dù kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ G&SPG sụt giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn vượt ngoài mức kỳ vọng – tăng trưởng bình quân 15 -18%/năm.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm trong tỷ trọng G&SPG ngày càng cũng ngày càng tăng cao nhờ chủ động nguồn gỗ nguyên liệu tại thị trường trong nước.

Biểu đồ 1:Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2018 - 2021

(ĐVT: triệu USD)

 (Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 846 triệu USD, tăng 14,17% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 792 triệu USD, tăng 14,78% so với tháng 5/2021.

Hai Quý đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 4,349 tỷ USD, tăng tới trên 120% so với cùng kỳ năm ngoái; Chiếm tới 53% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,054 tỷ USD, tăng tới 120,86% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 63,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG tăng mạnh sang hầu hết các thị trường chủ lực: Hoa Kỳ tăng 14,02%; Nhật Bản tăng 13,87%; Hàn Quốc tăng 10,51%; Canada tăng 28,16%; Pháp tăng 30,62% và đặc biệt Hà Lan tăng tới 54,52% so với tháng trước đó. Trong khi đó, kim ngạch giảm tại thị trường Trung Quốc, Anh và giảm mạnh tại thị trường Malaysia và Đài Loan. 

6 tháng năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 5 tỷ USD, chiếm tới 61% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Đây cũng là thị trường có mức tăng trưởng lớn nhất trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, với mức tăng 93,43% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang thị trường Anh, Canada, Malaysia và Hà Lan cũng đạt mức tăng cao trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong tháng 6 năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong 6 tháng năm 2021

 

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 6 tháng năm 2021

(ĐVT: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

 NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 6/2021 về Việt Nam giảm nhẹ trở lại, đạt 269 triệu USD, giảm 4,6% với tháng trước đó và tăng 42,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 1,542 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, mức tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu G&SPG tăng cao hơn rất nhiều so với mức tăng của kim ngạch nhập khẩu. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu 6,66 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2018 – 2021

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 6/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 118 triệu USD, giảm 5,04 so với tháng trước đó.

6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 657 triệu USD, tăng tới 85,28% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 42,6% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG toàn ngành.

Xuất siêu trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng đầu năm là 3,692 tỷ USD.

Thị trường nhập khẩu

Tháng 6/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và Brazil giảm nhẹ so với tháng trước đó; giảm mạnh tại thị trường Lào, Pháp và Đức. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Lan và Chile và Newzealand lại tăng khá mạnh.

6 tháng năm 20121, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ hầu hết các thị trường cung ứng chủ lực đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020, Trung Quốc tăng 76,67%; Thái Lan tăng 89,93%; Brazil tăng 128,67%... Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ số ít thị trường giảm như Hoa Kỳ giảm 5,25%; Nga giảm 32,71%

Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 6 năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 6 tháng năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Bảng 2:Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 6 tháng năm 2021

(ĐVT: 1.000 USD)

(* không nhập khẩu hoặc không thống kê; Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)

Gỗ Việt (số 135, tháng 7 năm 2021)