XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 02/2021

30/03/2021 06:40
XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 02/2021

Trong 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 2,268 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Về nhập khẩu, 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 469 triệu USD, tăng tới 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 02/2021 giảm mạnh trở lại so với tháng trước đó, đạt 918 triệu USD, giảm 31,5% so với tháng 01/2021. Trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 688 triệu USD, giảm 35,2% so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 2,268 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,762 tỷ USD, tăng 49,8% so vơi cùng kỳ năm 2020.

15 ngày đầu tháng 3/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 683 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 523 triệu USD.

Như vậy, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi sức mua của toàn cầu cũng như hoạt động sản xuất trong nước, nhưng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đang tăng trưởng rất ấn tượng sới cùng kỳ những năm trước đó.

Tính đến ngày 15/3/2021, Việt Nam đã xuất siêu 2,387 tỷ USD trong hoạt động XNK G&SPG.

Biểu đồ 1:Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2018 - 2021

(ĐVT: triệu USD)

 (Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 02/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 483 triệu USD, giảm 32,35% so với tháng trước đó. 

Hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,203 tỷ USD, tăng tới 84,50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,117 tỷ USD, tăng tới 85,43% so với cùng kỳ năm 2020

Thị trường xuất khẩu

Trong 2 tháng đầu năm 2020, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 1,37 tỷ USD, tăng tới 69,62% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm tới 62% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn ngành (tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2020 đạt 51%).

Như vậy trong 2 tháng năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường chủ lực, với mức tăng trưởng cao hơn hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành.

Mặc dù đạt mức tăng thấp hơn mức tăng trung bình của toàn ngành nhưng kim ngạch xuất khẩu xuất khẩu G&SPG sang môt số thị trường cũng tăng rất mạnh trong 2 tháng đầu năm 2021: Trung Quốc tăng 25,35%; Hàn Quốc 10,71%; Canada tăng 27,27%; Australia tăng 33,77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong 02 tháng năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 02 tháng năm 2020

(ĐVT: 1.000 USD)

(* tháng không xuất hoặc không thống kê; Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

 NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 02/2021 về Việt Nam cũng giảm mạnh, đạt 191 triệu USD, giảm tới 31,2% so với tháng 1/2020.

Hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 469 triệu USD, tăng tới 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2018 – 2021

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 02/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 76 triệu USD, giảm 37,46% so với tháng trước đó.  2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 198 triệu USD, tăng tới 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường nhập khẩu

2 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ hầu hết các thị trường chủ lực đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái: Trung Quốc tăng 72,16%; Thái Lan tăng 58,60%; Chile tăng 113,28%; Brazil tăng 190,91%...

Biểu đồ 4: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 2 tháng năm 2021

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 2 tháng năm 2021

(ĐVT: 1.000 USD)

 (* không nhập khẩu hoặc không thống kê; Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Gỗ Việt, số 131, tháng 3 năm 2021