Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020

01/07/2020 09:35
Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020, đạt 4,08 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 5/2020 đã tăng trở lại, đạt gần 771 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 15,05% so với cùng kỳ năm 2019.

XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 5/2020 đã tăng trở lại, đạt gần 771 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 15,05% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt gần 548 triệu USD, tăng 26,2% so với tháng 4/2020 và giảm 12,85% so với cùng kỳ năm ngoái.

5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 4,08 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,832 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 69,42% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG  của toàn ngành.

Trong 15 ngày đầu tháng 6/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 447 triệu USD, tăng tới 37,8% so với 15 ngày đầu tháng 5/2020.

Cùng với tình hình dịch bệnh toàn cầu ngày càng được kiểm soát tốt, sức mua hàng hóa toàn cầu cũng tăng lên, kim ngạch xuất khẩu G&SPG nói riêng của Việt Nam đang dần phục hồi.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 - 2020

(ĐVT: triệu USD)

 (Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 5/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 289 triệu USD, tăng 23,88% so với tháng trước đó; giảm 30,77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 269 triệu USD, tăng 34,98% và giảm 26,12% so với cùng kỳ năm 2019.

5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,57 tỷ USD, giảm 10,23% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 38,49% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,439 tỷ USD, giảm 9,46% so với tháng 5/2019; chiếm 91,66% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn khối FDI và chiếm 50,82% tổng kim ngạch xuất sản phẩm gỗ của toàn ngành.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 5/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường chủ lực tăng khá mạnh trở lại so với tháng trước đó: thị trường Hoa Kỳ tăng 39,38%; Canada tăng 20,73%; Australia tăng 33,52%; Pháp tăng 20,31%;

Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Nhật Bản lại tiếp tục giảm mạnh, mức giảm lần lượt là 14,99% và 24,51%.

5 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang 2 thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng cao, mức tăng lần lượt là 9,52% và 17,21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, hầu hết các thi trường chủ lực còn lại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Canada, Đức, Australia, Pháp, Hà Lan, Malaysia đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Anh giảm tới 38,89% so với cùng kỳ năm 2019.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 5/2020

 

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 5 tháng năm 2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 5 tháng năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 5/2020 giảm 7,36% so với tháng 4/2020, xuống còn 186 triệu USD, giảm 22,22% so với cùng kỳ năm ngoái.

5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt gần 919 triệu USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, trong 5 tháng năm 2020, Việt Nam đã xuất siêu 3,161tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Trong 15 ngày đầu tháng 6/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt gần 103 triệu USD, tăng 5,27% so với 15 ngày đầu tháng 5/2020.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2017 - 2020

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 5/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 53 triệu USD, giảm 17,37% với tháng trước đó giảm 29,39% so với cùng kỳ năm ngoái.

5 tháng, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 295 triệu USD, giảm 1,41% so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 32,18% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của toàn ngành.Trong khoảng thời gian trên, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 1,275 tỷ USD.

Thị trường nhập khẩu

Tháng 5/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ hầu hết các thị trường cung ứng chủ lực đều giảm so với tháng trước đó như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thailand, Pháp, Brazil, Đức, Chile…

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Nga tiếp tục tăng khá cao, đạt 7,4 triệu USD, tăng 81,8% so với tháng trước đó và tăng tới trên 176 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 5 tháng năm 2020, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga là 3 thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, trong đó thị trường Trung Quốc và Nga tăng rất mạnh, lần lượt tăng 29,41% và 181,06% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Land, Pháp, Brazil, Đức, Chile, Canada, Newzealand đều giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 5/2020

 

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 5 tháng năm 2020

 

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 5 tháng năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(*không thống kê; Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Gỗ Việt, số 123 - tháng 6/2020