TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 8 THÁNG NĂM 2019

04/10/2019 06:49
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 8 THÁNG NĂM 2019

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam đạt 6,613  tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

 XUẤT KHẨU

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 8/2019 tiếp tục tăng, đạt 935 triệu USD, tăng 8,2% so với tháng 7/2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 671 triệu USD, tăng 5,8% so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 8 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 6,613  tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,705 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2018; chiếm 71,1% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

15 ngày đầu tháng 9/2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt trên 366 triệu USD, giảm 13,5% so với 15 ngày đầu tháng 8/2019.

  Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn từ  2016 - 2019

(ĐVT: triệu USD)

(Nguồn:Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 8/2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 416 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 379 triệu USD, tăng 5,7% so với tháng 7/2019

8 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,886 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018; chiếm 43,6% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,625 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của doanh nghiệp FDI và chiếm 55,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.

 Thị trường xuất khẩu

Tháng 8/2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang nhiều thị trường chủ lực tăng khá mạnh so với tháng trước đó: Nhật Bản tăng 32,76%; Canada tăng 12,72%; Australia tăng 21,83%; Đức tăng 26,46%... Ngược lại, kim ngạch sang một số thị trường châu Á giảm khá mạnh: Hàn Quốc giảm 11,8%; Đài Loan giảm 33,52%; Malaysia giảm 16,09%; Lào giảm 50,15%... so với tháng 7/2019.

 8 tháng năm 2019, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 3,184 tỷ USD, tăng trên 33% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tới 48% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường chủ lực khác như Nhật Bản, Anh, Đức, Đài Loan, Bỉ, Arap Xeut cũng tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái.  Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Australia, Maylaysia lại giảm rất mạnh, lần lượt giảm 14,93%; 21,98% và giảm 34,92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 8/2019

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 8 tháng năm 2019

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 8 tháng năm 2019

(ĐVT:1.000 USD)

Nguồn: Tổng Cục Hải quan (* tháng không xuất khẩu hoặc không thống kê)

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 8/2019 giảm nhẹ trở lại, đạt 219 triệu USD, giảm 1,8% so với tháng 7/2019.

8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,675 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

15 ngày đầu tháng 9/2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 99 triệu USD, giảm 8,3% so với 15 ngày đầu tháng 8/2019.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất siêu 4,938tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng trong giai đoạn 2016-2019

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 8/2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 63 triệu USD, giảm 3,1% so với tháng trước đó.

8 tháng năm 2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 492 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 29,4% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước.

Thị trường cung ứng

Tháng 8/2019, thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam như Thái Lan, Đức, Malaysia, Newzealand và Campuchia giảm rất mạnh, trong đó thị trường chủ lực là Thái Lan giảm tới gần 27% so với tháng trước đó.

Ngược lại, cung ứng G&SPG từ thị trường Lào tăng rất mạnh, đạt 5,289 triệu USD, tăng tới 104,2% so với tháng 7/2019.

8 tháng năm 2019, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thái Lan tiếp tục duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, lần lượt chiếm 22%; 14% và 4% thị phần.

Maylaysi và Campuchia là hai thị trường cung ứng G&SPG chủ lực giảm rất mạnh trong 8 tháng năm 2019, mức giảm lần lượt là 26,55% và giảm 61,76%.

 Biểu đồ 5: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong tháng 8/2019

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2019

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2019

(ĐVT: 1.000 USD)

(* tháng không nhập khẩu hoặc không thống kê; Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Gỗ Việt số 115- tháng 9,2019