TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG NĂM 2019

09/12/2019 06:46
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG NĂM 2019

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam giảm nhẹ trở lại trong tháng 10/2019 tăng rất mạnh, đạt 1,037 tỷ USD – mức kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu G&SPG/tháng, tăng tới 20,3% so với tháng trước đó.

 XUẤT KHẨU

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam giảm nhẹ trở lại trong tháng 10/2019 tăng rất mạnh, đạt 1,037 tỷ USD – mức kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu G&SPG/tháng, tăng tới 20,3% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 747 triệu USD, tăng gần 17% so với tháng 9/2019.

Lũy kế, trong 10 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 8,555 tỷ USD, tăng tới 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 6,141 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018; chiếm 71,8% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành. Như vậy, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ tiếp tục tăng trong tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn từ năm 2016 - 2019

(ĐVT: triệu USD)

(Nguồn:Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 10/2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI cũng tăng trở lại, đạt 456 triệu USD, tăng 17,54% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 422 triệu USD, tăng 17,68% so với tháng 9/2019.

Trong 10 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 3,763 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019. Chiếm 44% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,443 tỷ USD, tăng 19,45% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 91,5% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI và chiếm 56% tổng kim ngạch ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của toàn ngành.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 10/2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ lực đều tăng mạnh trở lại. Trong đó, 3 thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc đều tăng mạnh, lần lượt tăng tới 17,84%; 36,13% và tăng 28,07% so với tháng trước đó. Đặc biệt thị trường tăng tới tren 300% so với tháng 9/2019.

Trong 10 tháng năm 2019, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 4,19 tỷ USD, tăng tới 34,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, thị trường Nhật Bản, Anh và Canada cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2018.

Trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực, chỉ có số ít thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2018: Hàn Quốc giảm 16,17%; Australia giảm 19,63%; Malaysia giảm 32,87%.

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 10/2019

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 10 tháng năm 2019

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 10 tháng năm 2019

(ĐVT:1.000 USD)

(* tháng không xuất khẩu hoặc không thống kê; Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 10/2019 tăng nhẹ trở lại, đạt 211 triệu USD, tăng 6,3% so với tháng trước đó.  Lũy kế trong 10 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 2,085 tỷ USD tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, trong 10 tháng năm 2019, Việt Nam đã xuất siêu 6,469 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG – mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng trong giai đoạn 2016-2019

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 10/2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng, đạt 69 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng trước đó.

Trong 10 tháng năm 2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 627 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, trong 10 năm 2019, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 3,136 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Thị trường cung ứng

Tháng 10/2019, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Lan và Đức tăng khá mạnh, lần lượt tăng 22,26% và tăng 11,84% so với tháng trước đó.

Ngược lại, giảm mạnh trừ thi trường Pháp và Newzealand, lần lượt giảm 25,7% và giảm 17,03% so với tháng 9/2019.

Trong 10 tháng năm 2019, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt 496 triệu USD và cũng là thị trường đạt mức tăng ấn tượng – tăng tới 42,26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Lan, Pháp và Hoa Kỳ cũng ghi nhận mức tăng cao trong 10 tháng năm 2019.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Malaysia và Campuchia giảm rất mạnh, lần lượt giảm tới 25,45% và giảm 64,57% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Biểu đồ 5: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong tháng 10/2019

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2019

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2019

(ĐVT: 1.000 USD)

(* tháng không nhập khẩu hoặc không thống kê; Nguồn: Tổng Cục Hải quan)

Gỗ Việt số 117 - Tháng 11/2019