TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 5/2021

30/06/2021 15:47
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 5/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 5/2021 tăng nhẹ trở lại, đạt 1,41 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước đó và tăng tới 83,24% so với tháng 5/2020

I. XUẤT KHẨU

Trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,09 tỷ USD, tăng 3% so với tháng 4/2021 và tăng tới 99,54 so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 6,628 tỷ USD, tăng tới 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,129 tỷ USD, tăng 80,4 % so vơi cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu G&SPG sẽ tăng mạnh trở lại trong giai đoạn xuất khẩu chủ lực vào giữa và cuối năm. 15 ngày đầu tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 741 triệu USD, tăng 20,48%.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2018 - 2021 

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)​

Tháng 5/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 741 triệu USD, tăng 4,26% so với tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 690 triệu USD, tăng 4,04% so với tháng 4/2021. 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 3,49 tỷ USD, tăng tới 122% so với cùng kỳ năm ngoái; Chiếm tới 52,65% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,25tỷ USD, tăng tới 125,8% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:

Tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang ba thị trường châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc giảm khá mạnh, lần lượt giảm 10,4%; 7,4%; 9,35%. Bên cạnh đó, một số thị trường châu Âu như Đức, Hà Lan, Bỉ cũng giảm khá mạnh. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường đứng đầu là Hoa Kỳ vẫn tăng khá tốt, đạt 896 triệu USD, tăng 8,9% so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, thị trường Canada và Đài Loan cũng tăng khá mạnh. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang Trung Quốc vẫn tăng rất mạnh, tăng tới 25,59% so với tháng 3/2021. Một số thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Anh, Australia, Đức vẫn duy trì mở mức cao so với tháng trước đó.

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 5 tháng năm 2021

(ĐVT/Unit: 1.000 USD) 

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data)​

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG Việt Nam trong tháng 5 năm 2021

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) 

II. NHẬP KHẨU

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 5/2021 về Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ, đạt 282 triệu USD, tăng 7,3% với tháng trước đó và tăng 51,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 1,273 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  Như vậy, kim ngạch xuất khẩu G&SPG tăng cao hơn so với mức tăng của kim ngạch nhập khẩu. Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu 5,354 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.  15 ngày đầu tháng 6/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 133 triệu USD, giảm 5,18% so với cùng kỳ tháng trước đó.

Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2018 – 2021

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) 

Doanh nghiệp FDI 

Tháng 5/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 125 triệu USD, tăng 7,17% so với tháng trước đó.  5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 538 triệu USD, tăng tới 8,55% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường cung ứng

Tháng 5/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ Trung Quốc và Lào tiếp tục tăng rât mạnh, lần lượt tăng15,82% và 15,6% so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Lào, Pháp, Đức và Nga cũng tăng khá mạnh. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Thái Lan và Chile lại giảm rất mạnh so với tháng trước đó.  5 tháng năm 2021: Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thái Lan là 3 thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, lần lượt chiếm tới 36%; 11% và 6% tổng kim ngạch nhập khẩu của toàn ngành. 5 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ hầu hết các thị trường cung ứng đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 4: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 5 năm 2021

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) 

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 5 tháng năm 2021

 (ĐVT/Unit: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data) ​

 

Gỗ Việt số 134, tháng 06/2021