Việt Nam xuất trên 8,5 triệu tấn dăm trong 7 tháng đầu năm 2021

08/09/2021 11:32
Việt Nam xuất trên 8,5 triệu tấn dăm trong 7 tháng đầu năm 2021

Xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ trong 7 tháng đầu năm 2021 mang về cho ngành gỗ Việt trên 1,08 tỷ USD, đóng góp tới 11,7% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả ngành. Giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng này sang các thị trường chính như Trung Quốc và Nhật Bản đã tăng từ 0,5-2 USD/tấn trong tháng 7/2021. Tuy nhiên với tác động của đại dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này giảm trên 15% về lượng và giá trị trong tháng 7/2021 so với tháng trước đó.

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu trên 8,50 triệu tấn dăm, mang về 1,08 tỷ USD cho ngành gỗ, so với cùng kỳ năm 2020, tăng 22,9% về lượng và 17,1% về giá trị. Trong tháng 7/2021, lượng và giá trị xuất của mặt hàng này giảm so với tháng trước đó, về lượng xuất 1,03 triệu tấn giảm 17,0%, về giá trị đạt 135,49 triệu USD giảm 15,3%. 

 Giá trị và lượng dăm gỗ xuất khẩu hàng tháng giai đoạn 2019 – tháng 7/2021
Nguồn: VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends tổng hợp từ nguồn số liệu thống kê  của Tổng cục Hải quan

Ba thị trường xuất khẩu dăm gỗ chính của Việt Nam là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, lượng dăm xuất sang ba thị trường trên trong 7 tháng đầu năm 2021 chiếm tới 98% tổng lượng xuất của ngành dăm gỗ, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập lớn nhất, chiếm 67% tổng lượng, Nhật Bản chiếm 28% và Hàn Quốc chiếm 3%.  

Các thị trường nhập khẩu dăm lớn của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021
Nguồn: VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends tổng hợp từ nguồn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Trong 7 tháng đầu năm Trung Quốc nhập 5,73 triệu tấn, đạt 743,20 triệu USD tăng 21,0% so với cùng kỳ, nhưng trong tháng 7/2021 lượng và giá trị xuất so với tháng trước đó đều giảm, về lượng đạt 595,13 nghìn tấn, giảm 31,7%, về giá trị đạt 80,05 triệu USD, giảm 29,2%.  
Đối với thị trường Nhật Bản, 7 tháng năm 2021 nhập 2,34 triệu tấn, đạt 283,43 triệu USD, tăng 36,9% về lượng và 27,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 7/2021, lượng dăm xuất 376,34 nghìn tấn, đạt 45,97 triệu USD tăng cả về lượng và giá trị lần lượt là 2,29% và 25,1%. 
Còn thị trường Hàn Quốc, trong 7 tháng năm 2021 nhập 270,90 nghìn tấn, đạt 36,12 triệu USD, tăng 18,57% về lượng và 13,3% về giá trị so với cùng kỳ. Lượng và giá trị xuất sang Hàn Quốc giảm trong tháng 7/2021 so với tháng trước đó ở mức 23,9% về lượng và 15,5% về giá trị chỉ đạt 40,04 nghìn tấn ứng với 6,20 triệu USD.  

Giá FOB xuất khẩu trung bình dăm gỗ sang các thị trường chính theo tháng từ năm 2020 – 7T/2021 (USD/Tấn)
Nguồn: VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends tổng hợp từ nguồn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

Về giá  xuất khẩu mặt hàng này, phân tích thông tin từ Hải quan cho thấy mức giá  FOB xuất khẩu dăm trong tháng 7/2021 đã tăng so với tháng trước đó. Giá FOB xuất sang Trung Quốc trong tháng 7/2021 trung bình xuất ở mức 118,5 USD/tấn, tăng 0,5 USD/tấn so với tháng trước đó.  Trong khi mức giá FOB xuất sang thị trường Nhật Bản ở mức giá trung bình trong tháng 7/2021 đạt 122 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tháng trước. Sự biến động về giá xuất khẩu mặt hàng dăm sang các thị trường chính được chỉ ra ở biểu đồ sau. 
Gỗ Việt