Ban hành Kế hoạch kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp

11/02/2022 09:11
Ban hành Kế hoạch kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Quyết định 365/QĐ-BNN-HTQT ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp (sau đây viết tắt là Thỏa thuận).

Theo đó, Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai các nội dung của Thỏa thuận. Cụ thể, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết để giải quyết những vấn đề cấp thiết trong việc quy định tiêu chí xác định danh sách vùng địa lý tích cực, kiểm tra nguồn gốc gỗ rừng trồng tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (Nghị định 102/2020/NĐ-CP); Đánh giá quá trình thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; lập kế hoạch báo cáo đề xuất Chính phủ xây dựng Nghị định định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2020/NĐ-CP; Phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (Nghị định 29/2018/NĐ-CP). Cập nhật thông tin, nghiên cứu, đánh giá các quy định và yêu cầu của thị trường Hoa Kỳ và các thị trường liên quan đối với gỗ và sản phẩm gỗ để xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Thỏa thuận và các vấn đề về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ, như: Phối hợp triển khai hoạt động chống khai thác gỗ bất hợp pháp; những biện pháp tăng cường quản lý và thực thi các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ Kế hoạch này, Bộ NN&PTNT đề nghị các đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch và ngân sách để đảm bảo thực thi đầy đủ các cam kết trong Thỏa thuận. Vụ Tài chính bố trí ngân sách và hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán để triển khai thực hiện Kế hoạch. Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối kết nối với các cơ quan đối tác Hoa Kỳ trong quá trình triển khai Kế hoạch; phối hợp với các đơn vị tìm kiếm và khai thác các nguồn hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài để triển khai các nội dung của Kế hoạch. Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan đầu mối thực thi Thỏa thuận; chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Theo Bộ NN&PTNT việc ban hành Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả nội dung cam kết tại Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp, nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, xây dựng và củng cố uy tín, thương hiệu ngành gỗ và chế biến gỗ của Việt Nam.

Gỗ Việt