Mỹ là thị trường cung cấp gỗ dương lớn nhất của Việt Nam

20/03/2024 04:32
Mỹ là thị trường cung cấp gỗ dương lớn nhất của Việt Nam

Nhập khẩu gỗ dương từ Mỹ lớn nhất, chiếm 48,0% tổng lượng nhập khẩu trong tháng đầu năm 2024, tăng 180,7% về lượng và tăng 136,5% về trị giá so với tháng 1/2023.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu gỗ dương của Việt Nam tháng 2/2024 đạt 17,0 nghìn m³, trị giá 6,8 triệu USD, giảm 44,3% về lượng và giảm 44,4% về trị giá so với tháng 01/2024; tuy nhiên so với tháng 2/2023 tăng 24,3% về lượng và tăng 13,7% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu mặt hàng này đạt 47,7 nghìn m³, trị giá 19,1 triệu USD, tăng 98,8% về lƣợng và tăng 85,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng trong tháng 1/2024, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, gỗ dương xẻ nhập khẩu về Việt Nam tháng đầu năm 2024 đạt khối lượng 28,5 nghìn m3, trị giá 11,8 triệu USD, tăng 201,7% về lượng và tăng 185,9% về trị giá so với tháng 01/2023. Nhập khẩu gỗ dương loại tròn đạt 2,1 nghìn m³, trị giá 438 nghìn USD, tăng 158,9% về lượng và tăng 150,3% về trị giá so với tháng 01/2023.

Giá nhập khẩu trung bình gỗ dương trong tháng đầu năm 2024 đạt 400,4 USD/m³, giảm 4,6% so với tháng 01/2023. Trong đó, giá nhập khẩu gỗ dương từ Mỹ giảm 15,7% so với tháng 1/2023, xuống 279,9 USD/m³; từ Nga giảm 9,7%, xuống còn 413,7 USD/m³. Trái lại, giá nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng 19,0% so với tháng 1/2023, lên 791,0 USD/ m³; từ thị trƣờng EU tăng 5,4%, lên 245,5 USD/m3.

Tháng đầu năm 2024, lượng nhập khẩu gỗ dương nguyên liệu của Việt Nam tăng ở hầu hết các thị trường lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, EU… so với tháng 1/2023.

Trong đó, nhập khẩu gỗ dương từ Mỹ lớn nhất chiếm 48,0% tổng lượng nhập khẩu trong tháng đầu năm 2024, đạt 14,7 nghìn m³, trị giá 4,1 triệu USD, tăng 180,7% về lượng và tăng 136,5% về trị giá so với tháng 1/2023.

Tiếp đến, nhập khẩu gỗ dương từ thị trường Nga chiếm 32,2% tổng lượng nhập
khẩu trong tháng đầu năm 2024, đạt 9,9 nghìn m3, trị giá 4,1 triệu USD, tăng 461,8% về lượng và tăng 407,4% về trị giá so với tháng 01/2023.

Nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc chiếm 15,2% tổng lượng nhập khẩu trong tháng đầu năm 2024, đạt 4,7 nghìn m3, trị giá 3,7 triệu USD, tăng 104,3% về lượng và tăng 143,1% về trị giá so với tháng 1/2023. Ngoài ra, nhập khẩu gỗ dương từ thị trường EU tăng 58,4% về lượng và tăng 66,8% về trị giá so với tháng 1/2023, đạt 1,2 nghìn m3, trị giá 298 nghìn USD.

Gỗ Việt