Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 tháng đầu năm 2022

28/03/2022 05:24
Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 2 tháng đầu năm 2022

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2022 đạt 2,44 tỷ USD, tăng  6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ (SPG) đạt 1,847 tỷ USD, tăng 3% so với hai tháng năm 2021; chiếm 71,64% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG. Nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 2 tháng năm 2022 đạt 441,6 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất siêu 1,998 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

XUẤT KHẨU

Kim ngạch xuất khẩu:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2022 đạt 2,44 tỷ USD, tăng  6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ (SPG) đạt 1,847 tỷ USD, tăng 3% so với hai tháng năm 2021; chiếm 71,64% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG.

Trong 15 ngày đầu tháng 3/2022, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt gần 674 triệu USD, giảm 1,37% so với cùng kỳ năm 2021. 

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng từ năm 2019 - 2022  (ĐVT: triệu USD)

Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu Tổng Cục Hải quan

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

Hai tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,24 tỷ USD, tăng 3,04% so với 2 tháng đầu năm 2021; chiếm 50,82% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu SPG đạt 1,13 tỷ USD, tăng 1,18% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 91,19% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của khối FDI và chiếm 61,22% tổng kim ngạch xuất khẩu SPG toàn ngành.

Thị trường xuất khẩu:

Hai tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 1,486 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm tới 61% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ lực khác như Nhật Bản; Hàn Quốc, Anh, Australia đều tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG vào thị trường ngày giảm khá mạnh, đạt gần 200 triệu USD, giảm tới 11,15% so với cùng kỳ năm năm 2021.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần về kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 2 tháng năm 2022

Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Tổng Cục Hải quan

Bảng 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường 2 tháng đầu năm 2022 (ĐVT: 1.000 USD)

Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu Tổng Cục Hải quan

NHẬP KHẨU

Kim ngạch nhập khẩu:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 2 tháng năm 2022 đạt 441,6 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất siêu 1,998 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

15 ngày đầu tháng 3/2022, Việt Nam đã nhập khẩu gần 546 triệu USD G&SPG, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng trong từ năm 2019 - 2022  (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu Tổng Cục Hải quan

Doanh nghiệp FDI:

Hai tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 176 triệu USD, giảm 10,96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 954 triệu USD tại Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

Thị trường nhập khẩu:

Hai tháng đầu năm 2022, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 164 triệu USD, tăng nhẹ 4,82% so với cùng kỳ năm ngoái; Nhập khẩu từ thị trường Thái Lan xấp xỉ cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, 2 tháng đầu năm 2022 kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ nhiều thị trường chủ lực biến động mạnh: Hoa Kỳ, Brazil, Pháp, Chile giảm rất mạnh. Ngược lại, tăng mạnh từ thị trường Lào, Congo và Nga.

Biểu đồ 4: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022.

Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu Tổng Cục Hải quan

Bảng 2: Tham khảo kim ngạch nhập G&SPG từ một số thị trường về Việt Nam 2 tháng đầu năm 2022  (ĐVT: 1.000 USD) 

 

Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu Tổng Cục Hải quan

Gỗ Việt