Ban hành thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

29/12/2021 10:05
Ban hành thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT về Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, theo quy định Thông tư sẽ có hiệu lực  thi hành từ ngày 1/5/2022.

 Thông tư quy định cụ thể về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Đối tượng áp dụng của thông tư là các doanh nghiệp có hoạt động chế biến đồng thời với hoạt động xuất khẩu gỗ (sau đây viết tắt là doanh nghiệp); tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chế biến và xuất khẩu đồ gỗ.

Thông tư phân loại doanh nghiệp theo nguyên tắc phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam và Thông tư này; và Doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tài liệu chứng minh tuân thủ tiêu chí phân loại doanh nghiệp. Cơ quan tiếp nhận kiểm tra, xác minh khi có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai; xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp đăng ký phân loại theo hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp. Đối với hình thức trực tuyến, Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn để đăng ký theo hướng dẫn của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. Đối với hình thức Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan tiếp nhận. Cơ quan tiếp nhận nhập hồ sơ của doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; thông báo đến doanh nghiệp kết quả tiếp nhận đăng ký phân loại doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; lưu trữ tài liệu đăng ký theo quy định của pháp luật.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1/5/2022.

Các quy định chi tiết về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ vui lòng xem chi tiết Thông tư tại đây

Gỗ Việt