Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào: Thực trạng và xu hướng

10/05/2016 05:01
Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào: Thực trạng và xu hướng

Báo cáo "Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào: Thực trạng và xu hướng" là sản phẩm hợp tác của Tổ chức Forest Trends, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định). Các phân tích trong Báo cáo chủ yếu được dựa trên nguồn số liệu được thống kê bởi Tổng cục Hải Quan của Việt Nam.

Báo cáo này mô tả thực trạng và xu hướng của nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam. Báo cáo sử dụng nguồn dữ liệu gỗ nhập khẩu được thống kê bởi Tổng cục Hải quan của Việt Nam, kết hợp với nguồn thông tin thu thập thông quan trao đổi với một số công ty trực tiếp tham gia nhập khẩu, và các công ty/ nhân sử dụng nguồn gỗ nhập khẩu từ Lào nhằm phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Báo cáo cũng có sự tham vấn với đại diện của các Hiệp hội gỗ trong cả nước. Báo cáo tập trung vào các khía cạnh như khối lượng và giá trị kim ngạch nhập khẩu, các loài gỗ nhập khẩu và các cửa khẩu chính sử dụng trong nhập khẩu. 

Báo cáo được chia làm 6 phần chính. Phần 2 mô tả các nét chính trong nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Lào vào Việt Nam. Phần 3 tập trung phân tích vào nguồn gỗ tròn nhập khẩu; Phần 4 phân tích nguồn gỗ xẻ. Phần 5 đưa ra một số thông tin có liên quan đến các cửa khẩu nhập khẩu, bao gồm đặc điểm và sự khác nhau đối với các loài gỗ nhập khẩu trong các cửa khẩu. Dựa trên kết quả của các phần này, Phần 6 đưa ra một số kết luận và kiến nghị về chính sách. 

(Mọi thông tin lấy từ báo cáo xin vui lòng trích nguồn tham khảo đầy đủ)

Gỗ Việt