TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

03/04/2017 08:14
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

I. XUẤT KHẨU 
- 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 1,07 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. 
 

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước, đạt gần 1,07 tỷ USD, tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 766 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, giảm so với tỷ lệ 75% của cùng kỳ năm 2016.


- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
+ 2 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 481 triệu USD, tăng 7,77% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, giảm so với tỷ lệ 49,4% của cùng kỳ năm ngoái.  
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt 433 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm tới 90% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối doanh nghiệp FDI.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU​:
+ 2 tháng năm 2017, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt gần 414 triệu USD, tăng 11,85% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tới 39% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. 
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường chủ lực như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Canada cũng tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Trung Quốc tăng tới 54,41%.
Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta sang thị trường Anh giảm 11,29% so với cùng kỳ năm 2016 và giảm nhẹ tại thị trường Nhật Bản.

II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU: 
- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, bên cạnh việc xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam 2 tháng đầu năm 2017 cũng tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 300 triệu USD, tăng 11,3%. 
Như vậy, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu G&SPG trong 2 tháng năm 2017, Việt Nam đã xuất siêu 769 triệu USD.
- Doanh nghiệp FDI
+ Trong 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 78 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 26% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU: 
2 tháng đầu năm 2017, Campuchia là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 56 triệu USD, chiếm 19% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG  của cả nước. Đây cũng là thị trường có mắc tăng cao nhất trong số các thị trường chủ lực, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Bên cạnh đó, trong 2 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và Chile cũng tăng rất mạnh, lần lượt tăng 24,5%; 17,91% và tăng 27,82% so với cùng kỳ năm 2016. 
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ 2 thị trường châu Á là Malaysia và Thailand lại giảm khá mạnh, với mức giảm lần lượt là 14,29% và giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

 

GỖ VIỆT số 87