TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 8/2016

27/09/2016 18:21
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 8/2016

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 8/2016

I. XUẤT KHẨU
- Kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục tăng nhẹ.
- Tháng 8/2016, kim ngạch xuất khẩu g&SPg sang thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng khá mạnh.
- Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (g&SPg) của Việt Nam trong tháng 8/2016 tiếp tục tăng nhẹ, đạt trên 623 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng 7/2016 và tăng 5,64% so với cùng kỳ năm ngoái.
 Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ trong tháng 8/2016 đạt 453 triệu USD, tăng 11,1% so với tháng trước đó và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2015.
 8 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu g&SPg của nước ta đạt 4,408 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,19 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 72.36% tổng kim ngạch xuất khẩu g&SPg, tăng so với tỷ trọng 70% của cùng kỳ năm ngoái.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
+ Trong tháng 8/2016, kim ngạch xuất khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt trên 296 triệu USD, tăng 11,7% so với tháng 7/2016 và tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt trên 267 triệu USD, tăng 11,12% so với tháng 7/2016 và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2015.
+ 8 tháng năm 2016, kim ngạch xuất khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt 2,084 tỷ USD, giảm 2,22% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 47,29% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.  
 
 Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu g&SPg sang thị trường Canada, Đức và Đài Loan và Ấn Độ lại giảm khá mạnh, mức giảm lần lượt 16,71%; 14,91%; 14,01% và giảm 45,35% so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường lớn thứ 2 là Nhật Bản giảm nhẹ 1,57% so với cùng kỳ năm ngoái. 
II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU: ​
- Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 8/2016 tăng mạnh trở lại.
 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu g&SPg về Việt Nam trong tháng 8/2016 tăng mạnh trở lại sau 3 tháng giảm liên tiếp, đạt trên 153 triệu USD, tăng tới 23,2% so với tháng 7/2016 nhưng vẫn thấp hơn tới 15,56% so với cùng kỳ năm ngoái.
 8 tháng năm 2016, kim ngạch nhập khẩu g&SPg về Việt Nam đạt 1,15 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, tính đến hết tháng 8/2016, Việt Nam đã xuất siêu gần 3,26 tỷ USD.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU: 
+ Trong tháng 8/2016,kim ngạch nhập khẩu g&SPg từ nhiều thị trường chủ lực tăng rất mạnh trở lại: Hoa Kỳ tăng 21,89%; Campuchia tăng 30,03%; malaysia tăng 20,5%; Chile tăng 20,31%; Newzealand tăng 37,09% so với tháng 7/2016.
 Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu g&SPg từ thị trường Lào trong tháng 8/2016 tiếp tục giảm rất mạnh, giảm tới 22,93% so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, thị trường Indonesia đã giảm tới 14,77% sau khi tăng đã tăng mạnh trong tháng 7/2016.
+ Tính đến hết tháng 8/2016, Trung Quốc vẫn là thị trường cung ứng g&SPg lớn nhất cho Việt Nam, đạt gần 169 triệu USD, đây cũng là thị trường trong Top 5 duy nhất đạt mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 2,07%).
- Doanh nghiệp FDI
+ Trong tháng 8/2016, kim ngạch nhập khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt 48 triệu USD, tăng 10,65% so với tháng trước đó và giảm 7,58% so với cùng kỳ năm 2015.
+ 8 tháng năm 2016, kim ngạch nhập khẩu g&SPg của các doanh nghiệp FDI đạt 360 triệu USD, giảm 10,49% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 31,32% tổng kim ngạch nhập khẩu g&SPg của cả nước.

GỖ VIỆT số 82