TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

16/06/2017 04:49
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Tháng 4/2017, kim ngạch xuất và nhập khẩu G&SPG của Việt nam giảm mạnh trở lại so với tháng 3/2017, với mức giảm lần lượt là 11,2% và giảm 24,3% 

I. XUẤT KHẨU 
+ Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 4/2017 giảm trở lại đạt 633, giảm 11,2% so với tháng 3/2017 và tăng 8,25% so với cùng kỳ năm ngoái. ​
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt trên 466 triệu uSD, giảm 10% so với tháng trước đó và tăng 13,8% so với tháng 4/2016. 
+ Trong 4 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 2,4 tỷ uSD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,76 tỷ uSD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 73% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành.
Trong 15 ngày đầu tháng 5/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG ước đạt 256 triệu uSD, giảm 21% so với 15 ngày đầu tháng 4/2017.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
+ Tháng 4/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 298 triệu uSD, giảm 6% so với tháng 3/2017 và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 267 triệu uSD, giảm 6,56% so với tháng 3/2017 và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. 
+ 4 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,1 tỷ uSD, 10,93 % so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 45,85% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành (tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2016 là 47,36%) 
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 995 triệu uSD, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 90,5% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:​
+ Tháng 4/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG  của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm so với tháng trước đó. Trong đó, giảm mạnh tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, anh, Pháp, hà Lan, Đức; và giảm nhẹ tại thị trường hoa Kỳ, australia, Canada. Chỉ duy có thị trường hàn Quốc lại tăng khá, với mức tăng 9,53% so với tháng 3/2017.
+ Trong 4 tháng năm 2017, anh là thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực duy nhất của Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm ngoái (giảm 8,75%). Các thị trường chủ lực còn lại đều ghi nhận mức tăng trưởng dương, trong đó, đáng chú ý là tăng rất mạnh tại thị trường Trung Quốc, với mức tăng tới 35,71% so với cùng kỳ năm 2016.


II. NHẬP KHẨU 
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:​
- Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải Quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam giảm mạnh trở lại trong tháng 4/2017, đạt trên 166 triệu uSD, giảm 24,3% so với tháng 3/2017 và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 
- Lũy kế 4 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 684 triệu uSD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2016. 
Trong 15 ngày đầu tháng 5/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 89 triệu uSD, tăng nhẹ so với mức 83 triệu uSD của 15 ngày đầu tháng trước đó. 
- Doanh nghiệp FDI
+ Tháng 4/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 52 triệu uSD, giảm 14,54% so với tháng trước đó và tăng 4,27% so với cùng kỳ năm 2016. 
+ Lũy kế trong 4 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 191 triệu uSD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 28% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG toàn ngành. 
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU: ​
+ Tháng 4/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ 4 thị đứng đầu đều giảm so với tháng trước đó, trong đó giảm mạnh nhất từ thị trường Campuchia và hoa Kỳ, với mức giảm lần lượt là 62,53% và giảm 20,19% so với tháng trước đó. 
+ Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, Campuchia và Trung Quốc lần lượt là 2 thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất của Việt Nam và cũng là 2 thị trường có mức tăng rất ấn tượng, lần lượt tăng 97,34% và tăng 33,11% so với cùng kỳ năm 2016. 
Bên cạnh đó, mặc dù kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Canada chỉ đạt gần 1,2 triệu uSD, nhưng đây là thị trường có mức tăng cao nhất - tăng 130,17% so với cùng kỳ năm ngoái.


GỖ VIỆT số 89