Chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D

31/08/2021 09:02
Chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D

Nhằm tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố đối với chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D.

Theo đó, cơ quan Hải quan chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D có chữ ký điện tử do người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan Hải quan.

Công chức hải quan thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trên cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu tại trang điện tử của ASEAN (http://web.awsc.asean.org), đối chiếu với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xử lý theo đúng quy định.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trước đó, Tổng cục Hải quan cũng có công văn hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương chấp nhận bản scan hoặc bản chụp C/O mẫu KV, AK do Hàn Quốc phát hành, được người khai hải quan nộp theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy C/O mẫu KV, AK.

Công chức hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu KV, AK trên trang thông tin điện tử của Hàn Quốc để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan.

Trang thông tin điện tử C/O của Hàn Quốc được hướng dẫn tại Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và trang thông tin www.customs.go.kr/co.html.

Gỗ Việt