Diện tích trồng rừng mới tập trung tăng 5,1%

09/05/2022 09:51
Diện tích trồng rừng mới tập trung tăng 5,1%

Ước tính 3 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước đạt 35,4 nghìn ha, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 3/2022, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước đạt 17,4 nghìn ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 3 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước đạt 35,4 nghìn ha, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 27 triệu cây, tăng 8,2%; sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 3,1 triệu m3, tăng 3,6%; sản lượng củi khai thác đạt 4,7 triệu ste, tăng 0,9%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 3/2022 là 76,4 ha, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 6,9 ha, giảm 66,1%; diện tích rừng bị chặt phá là 69,5 ha, giảm 7%. Ước tính 3 tháng đầu năm 2022, diện tích rừng bị thiệt hại là 216,5 ha, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 7,8 ha, giảm 93,2% (3 tháng đầu năm 2021, diện tích rừng bị cháy là 115,1 ha); diện tích rừng bị chặt phá là 208,7 ha, giảm 15,9%.

Gỗ Việt