TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM 10 THÁNG NĂM 2021

25/11/2021 09:15
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM 10 THÁNG NĂM 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 đạt 12,085 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái và kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 2,48 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.

 XUẤT KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 10/2021 đã tăng mạnh trở lại, đạt trên 950 triệu USD, tăng 35,6% so với tháng trước đó; nhưng vẫn giảm tới 25,73% so với tháng 10/2020.

Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 620 triệu USD, tăng 46,9% với tháng 9/2021 và giảm 41,30% so với cùng kỳ năm ngoái.

10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 12,085 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái; Đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 9,058 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020; Chiếm 74,95% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, giảm nhẹ so với tỷ trọng này của cùng kỳ năm 2020 đạt 76,28%.

15 ngày đầu tháng 11/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 585 triệu USD, tăng 47,41% so với cùng kỳ tháng 10/2021.

Như vậy, nhờ sản xuất được phục hồi và hoạt động logistics được cải thiện, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sẽ tiếp tục tăng mạnh trở lại trong 2 tháng cuối năm 2021.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2018 – 2021

(ĐVT: triệu USD)

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 10/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI cũng tăng mạnh trở lại, đạt 407 triệu USD, tăng 43,41% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm tới 36,32% so với tháng 10/2020.

10 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 6,152 tỷ USD, tăng tới 34,81% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 51,91% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG cả nước; tỷ lệ này của cùng kỳ năm 2020 là 46,65%.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,647 tỷ USD, tăng 33,14% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm tới 92,35% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn khối FDI và chiếm 62,34% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.

Thị trường xuất khẩu

Tháng 10/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu hết các thị trường chủ đều phục hồi mạnh mẽ. Trong đó, 3 thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt tăng 47,79%; 22,76% và tăng 5% so với tháng trước đó.

Bên cạnh đó, nhiều thị trường châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Ý cũng tăng rất mạnh.

Đặc biệt tại 2 thị trường Trung Đông là UAE và Co Oét tăng tới 136,92% và tăng 599,36% so với cùng kỳ tháng trước đó.

10 tháng năm 2021, Hoa Kỳ liên tục duy trì là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam và cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực, đạt trên 7,204 tỷ USD, chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

2 thị trường đứng sau Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nhật Bản cũng duy trì mức tăng ấn tượng, lần lượt tăng 24,77% và tăng 10,66% so với cùng kỳ năm ngoái;

Và tăng rất mạnh tại trường các thị trường như: Malaysia tăng 62,40%; Hà Lan tăng 31,36%; Thái Lan tăng 32,77%...

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong tháng 10 năm 2021

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG   Việt Nam trong 10 tháng năm 2021

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021

(ĐVT: 1.000 USD)

(* tháng không xuất hoặc không thống kê; Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 10/2021 vẫn tiếp tục giảm, đạt trên 200 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng 9/2021, và giảm 19,67% so với cùng kỳ năm ngoái.

10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG đạt 2,48 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam đã xuất siêu trên 11,837 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG.

15 ngày đầu tháng 11/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 105 triệu USD, giảm 12,67% so với cùng kỳ tháng 10/2021.

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2018 – 2021

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Doanh nghiệp FDI

Tháng 10/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 66 triệu USD, giảm 19,44% so với tháng trước đó và giảm 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 1,021 triệu USD, tăng tới 31,62 % so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 41,17% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG toàn ngành.

Xuất siêu trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI trong 10 tháng năm là 5,131 tỷ USD.

Thị trường nhập khẩu

Tháng 10/2021, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ hầu hết các thị trường cung ứng chủ lực đều giảm: Trung Quốc giảm 13,15%; Hoa Kỳ giảm 32,17%; Brazil giảm 18,66%...

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Malaysia tăng đột biến, đạt trên 20,32 triệu USD, tăng tới trên 1.400% so với tháng trước đó và tăng 387% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, thị trường Congo tăng 67,04%; Thái Lan tăng 84,78% so với tháng trước đó.

10 tháng năm 20121, Trung Quốc vẫn duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tới 35% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn ngành; đạt 859 triệu USD, tăng 34,76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường Brazil, Chile và Lào tăng rất mạnh, lần lượt tăng 125,51%; 64,55% và tăng 79,86% so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 10 năm 2021 

 

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 10 tháng năm 2021

(Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2021

(ĐVT: 1.000 USD)

 

 Nguồn:Gỗ Việt phân tích từ số liệu của Tổng Cục Hải quan
Gỗ Việt